Ik ben Incassocompany 12 provincien. Ik hecht veel waarde aan jouw privacy en persoonlijke levenssfeer.
Voor de uitvoering van mijn taken en doelen heb ik (soms) jouw persoonsgegevens nodig. Mijn
privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren en uitleg te geven over welke gegevens ik gebruik,
welke doelen ik heb vastgesteld voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, met welke reden ik gebruik
mag maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang ik jouw persoonsgegevens mag bewaren en of, en zo ja
met wie ik jouw gegevens deel. Ik behandel jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming ( de Relevante Wetgeving).

Wie ben ik 

Ik ben een klein incassobureau genaamd Incassocompany 12 provincien. Ik in openstaande vorderingen in
opdracht van hoofdzakelijk andere ondernemingen. Daarnaast geef ik kredietinformatie. Ik lever geen diensten
aan particulieren. Ik verkrijg jouw persoonsgegevens van mijn opdrachtgevers.

Persoonsgegevens 

Met het begrip persoonsgegevens wordt de informatie bedoeld waarmee jij als persoon geidentificeerd kan worden.
deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen
met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip ” verwerken “.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij over jou
Ik  verzamel niet zomaar alle persoonsgegevens. Ik verzamel alleen persoonsgegevens die nodig zijn.
De volgende persoonsgegevens verzamel ik van jou:
* Voornaam
* Tussenvoegsel
* Leeftijd
* Geboortedatum
* Geslacht
* Adres
* Woonplaats
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Betaalgegevens
* Provincie, en land
Ik verzamel deze gegevens op basis van een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met jou te kunnen
sluiten. Het verstrekken van deze gegevens is voor jou verplicht. Op het moment dat jij jouw persoonsgegevens niet
aan ons wil verstrekken heeft dat geen gevolgen.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens met de volgende doelen
Ik heb binnen mijn onderneming een aantal doelen vastgelegd waarvoor ik jouw persoonsgegevens verzamel. Ik verzamel
jouw persoonsgegevens om de klantenadministratie bij te houden. Mocht het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens
voor een ander doel gebruikt, dan informeer ik jou vooraf over dit andere doel en alle relevante informatie hierover.
Voor meer uitleg over mijn doelen kun je contact met mij opnemen.

Waarom mag ik jouw persoonsgegevens verwerken
Ik mag jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De reden dat ik jouw persoonsgegevens mag verwerken is dat de
verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent.

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens
Ik mag jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan ik ze nodig heb voor de doelen die ik eerder in mijn privacyverklaring
heb omschreven. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog langer jouw persoonsgegevens- voor dit doel- te
verwerken zal ik jouw persoonsgegevens vernietigen. Ik ben verplicht om aan te geven hoe lang ik jouw persoonsgegevens
bewaar. Ik kan niet precies aangeven hoe lang ik jouw gegevens bewaar. Dit is afhankelijk van de duur van de (gerechtelijke )
incassoprocedure.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens 

Ik deel jouw persoonsgegevens met andere partijen. Met deze partijen spreek ik af dat zij jouw persoonsgegevens zorgvuldig
behandelen. Zij zullen de persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor ik de
persoonsgegevens van jou heb gekregen. Ik deel jouw gegevens met mijn juridisch adviseur en het gerechtsdeurwaarderskantoor.
Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Indien ik gebruik maak van een partij die jouw persoonsgegevens
voor mij verwerkt, sluit ik met deze partij een verwerkingsovereenkomst af.

Beveiliging 

Ik ben verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van
jouw persoonsgegevens door onbevoegden. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen beveilig ik jouw
persoonsgegevens door middel van de volgende beveiligingsmaatregelen:
* Secure Socket Layer ( SSL),
* Gebruikersnaam om in te loggen, en
* Wachtwoord om in te loggen in mijn systeem

Ook organisatorisch heb ik maatregelen genomen. Alle personen die binnen mijn organisatie te maken hebben met
persoonsgegevens zijn gebonden aan de geheimhouding daarvan.

Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bij de Autoriteit-
Persoonsgegevens. ( AP ).

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene
Op het moment dat een data lek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, deel ik jouw dit zo snel
mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact met mij op.

Mijn contactgegevens
Wil je gebruik maken van jouw bovenstaande rechten, heb je een vraag of vind je iets onduidelijk? Via onderstaande gegevens
kan contact met mij worden opgenomen.

Incassocompany 12 provincien
Roeselarestraat 274
4826JM Breda
Telefoon: 076-5498377
E-mailadres: info@incassocompany12provincien.nl
Website: www.incassocompany12provincien.nl
KvK nummer: 55189601

 

 

 

Incassocompany 12 Provincien | huurvorderingen