Betaalt uw huurder niet ?
Laat mij uw huurder de rekening presenteren. 

Wanneer u iets verhuurt (of dat nu een woning, bedrijfsruimte, of auto is), doet u dat niet voor niets.
Anders is er immers sprake van bruikleen. Verhuur kenmerkt zich door de tegenprestatie die moet
worden voldaan door de huurder aan u als verhuurder.

Het Nederlandse huurrecht is ingedeeld in drie verschillende categorieen huurovereenkomsten, met
elk hun eigen regels.
1. Huur van woonruimte ;
2. Huur van bedrijfsruimte (detailhandel, horeca et cetera);
3. Huur van overige zaken (waaronder bedrijfsruimte die niet onder 2 valt).

In dit artikel wordt de situatie waarin de huurder niet betaalt bekeken aan de hand van het algemene
huurrecht. Specifiek wil dat zeggen, dat huur van woonruimte of bedrijfsruimte extra regels kan bevatten,
die afwijken van hetgeen is beschreven in dit artikel. Toch zijn ook in die gevallen de hoofdlijnen hetzelfde.

Nakoming vorderen als huurder niet betaalt  

Een huurovereenkomst is net als elke andere overeenkomst: hij schept verplichtingen die moeten worden
nagekomen. Aan de kant van de huurder is dat onder meer dat hij de huur moet betalen.

De huurder betaalt niet? Dan kunt u als verhuurder nakoming vorderen. Dat wil zeggen: u vraagt de huurder
alsnog om zijn huur te voldoen.

Wanbetaling- de rechten van de huurder 

Wanbetaling betekent niet in alle gevallen dat de verhuurder in het gelijk gesteld wordt.  Er zijn situaties
waarin de huurder het recht heeft om de huurbetaling te staken, namelijk
1. Opschortingsrecht: De huurder schendt zijn verplichtingen jegens de huurder
2. Schuldeisersverzuim: De verhuurder maakt het de huurder onmogelijk zijn verplichtingen na te komen.
3. Een reconventionele vordering om de ontbinding te vorderen.
4. Verrekening.
5. Betalingsonmacht of betalingsovermacht.

Buitengerechtelijke (huur) incasso op basis van no cure no pay

Voldoet een huurder niet aan zijn verplichtingen, dan zal ik in de eerste instantie trachten om via de minnelijke
fase de betaling te laten plaatsvinden. Indien zulks niet mogelijk is dan kan de gang naar de rechtbank uitkomst
bieden om invordering van de huur en eventueel ontbinding van de huurovereenkomst te eisen.
Met een gerechtelijke uitspraak (vonnis) kan een deurwaarder worden ingeschakeld.

Tevens kan het voorkomen dat de huurder schade toebrengt aan het pand, ook voor de invordering van
herstelkosten kunt u incassocompany 12 provincien inschakelen.

Wacht niet te lang 

Wacht niet te lang met het inschakelen van een incassobureau bij huurachterstand. Hoe groter het in te vorderen
bedrag, hoe kleiner de kans dat u uiteindelijk uw geld krijgt.

Bent u op een of andere manier geprikkeld om kennis met mij te willen maken, inzake uw huurvordering,
contacteer mij dan vrijblijvend middels onderstaand formulier.